Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Čo vybavíte

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie  alebo tú časť stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo stavbu alebo stavebnú úpravu začať užívať a povinnosť užívať ju na povolené účely a v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.
Kolaudačné rozhodnutie sa nemôže vydať, keď nie sú splnené základné požiadavky na stavby (podľa stavebného zákona) a nie sú tým vytvorené základné bezpečnostné podmienky, hygienické podmienky a ochrana životného prostredia pre stavby (napr. nie je zabezpečené vykurovanie stavy a pripojenie na inžinierske siete, nie je zabezpečená plynulá prevádzka výťahov, nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám, nie sú predložené vyhovujúce výsledky predpísaných skúšok...). 

Čo potrebujete

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 • Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • Výkresy v dvoch vyhotoveniach, v ktorých sú vyznačené zmeny, od územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas výstavby, ich opis a zdôvodnenie,
 • Geometrický plán skutočného zamerania stavby (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností),
 • Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby (stanovisko Okresného úradu Nové Zámky, odbor životné prostredie - odpadové hospodárstvo),
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre vodné stavby, 
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre miestne a účelové komunikácie,
 • Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu,
 • Povolenie na užívanie  zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
  • a) revízna správa NN prípojky a vnútornej  elektroinštalácie, (EPS),
  • b) revízna správa bleskozvodu,
  • c) revízna správa plynoinštalácii (prípojka a vnútorná inštalácia), tlaková skúška plynového potrubia,
  • d) osvedčenie o nezávadnosti komína,
  • e) tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška,
  • f) energetický certifikát,
  • l) certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov
 • Kópia stavebného povolenia,
 • Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (predložiť pri ústnom  konaní),
 • Plná moc (v prípade, ak sa dá stavebník zastupovať),
 • Správny poplatok v zmysle zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z., poplatok sa hradí  na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade.

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklad!

Tlačivá


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka