Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIE

Čo vybavíte

Konanie o dodatočnom povolení stavby môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo ho začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.
V prípade, že vlastník stavby  požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade  preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Čo potrebujete

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (ak stavba nie je dokončená)

 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať súhlas vlastníka pozemku, alebo iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o výstavbe, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x  projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií, domových prípojok, projektu odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska),
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou,
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • Správny poplatok v zmysle zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z., poplatok sa hradí  na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade.

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklad!

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (ak je stavba úplne dokončená)

 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať súhlas vlastníka pozemku alebo iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o stavbe, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x  projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií, domových prípojok, projektu odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete. PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • Geometrický plán skutočného zamerania stavby (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností)
 • Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre vodné stavby
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
 • Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu
 • Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
  • a) revízna správa NN prípojky a vnútornej  elektroinštalácie, (EPS)
  • b) revízna správa bleskozvodu
  • c) revízna správa plynoinštalácii (prípojka a vnútorná inštalácia), tlaková skúška plynového potrubia
  • d) osvedčenie o nezávadnosti komína
  • e) tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška
  • f) energetický certifikát
  • g) certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov
  • i)  povolenie k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Správny poplatok v zmysle zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z., poplatok sa hradí  na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade.

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklad!

Tlačivá

 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka