Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

REKLAMNÉ, INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ ZARIADENIA

Čo vybavíte

Režimu povoľovania informačných, reklamných a propagačných zariadení sú podrobené len tie zariadenia, ktoré sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a ktoré sú spojené so stavbou, alebo s pozemkom.

Čo potrebujete

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 

 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x Projektová dokumentácia stavby (návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia, statický výpočet, technický opis konštrukčného riešenia a jeho inštalácie, vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia, ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie) a situácia osadenia M 1:200. Náčrt, fotografia nehnuteľnosti na ktorej sa má zariadenie umiestniť,
 • Stanoviská, súhlasy, posúdenia, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, predpísané osobitnými predpismi,
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie osadenia zariadenia, ak sa jedná o osadenie uskutočňované svojpomocou,
 • Správny poplatok v zmysle zák. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)

Doklad o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z., poplatok sa hradí  na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade.

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady!

 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka