Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejnosť

Priebežné hodnotenie PHSR - rok 2017

Správa o plnení PHSR 2017 Sturovo.pdf(277.9 kB)Priebežné hodnotenie PHSR - rok 2017

Priebežné hodnotenie PHSR - rok 2016

sprava o plneni phsr Sturovo 2016.pdf(488.2 kB)Priebežné hodnotenie PHSR - rok 2016

Priebežné hodnotenie PHSR - rok 2015

Priebežné hodnotenie PHSR 2015.pdf(435.4 kB)Priebežné hodnotenie PHSR - rok 2015

Rozhodnutie OÚ NZ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Verejné prerokovanie Strategickej časti PHSR

Dňa 10. septembra 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konalo verejné prerokovanie strategickej časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Štúrovo na roky 2015-2022. V rámci programu verejného prerokovania sa vyhodnotili dotazníky a bola prestavená Vízia a ciele mesta do roku 2022. Pripomienky k Vízii a cieľom môžu byť doručené na Mestský úradu poštou, osobne alebo e-mailom na sekretariat@sturovo.sk s označením „Pripomienka k Strategickej časti PHSR 2015-2022 mesta Štúrovo“ do 23. septembra 2015. Pripomienka nech obsahuje nasledovné body: Pripomienka sa týka:, Text pripomienky:, Zdôvodnenie:, Zaslal(meno, dňa, kontakt):. Formulár pripomienky nájdete aj v prílohe.

2015. szeptember 10-én, csütörtökön a Városi Művelődési Központban megrendezésre került Párkány város 2015-2022-re szóló Gazdasági és Szociális Városfejlesztési Programjának Stratégiai részének nyilvános megvitatása. Kiértékelésre a kérdőívek, be lett mutatva a város 2022-re szóló Jövőképe és céljai. A Jövőképhez és célokhoz kérjük esetleges hozzászólásaikat, javaslataikat a Városi Hivatal címére postai úton, személyesen vagy akár e-mailen a sekretariat@sturovo.sk címre az alábbi címkézéssel: „Hozzászólás a Párkányi GSZVP 2015-2022 Stratégiai részéhez” 2015. szeptember 23-ig. Kérjük, hogy hozzászólása tartalmazza a következő pontokat: Erre vonatkozik:, Hozzászólás szövege:, Indoklás:, Írta (név, kelt, kapcsolat):. Formanyomtatványt talál mellékletben is.


 

Vízia a ciele PHSR 2015-2022

Vízia a ciele PHSR 2015-2022.pdf(269 kB)Vízia a Ciele PHSR 2015-2022
Jövőkép és célok 2015-2022.pdf(287.9 kB)Jövőkép és célok 2015-2022

Dotazník pre prípravu novej stratégie rozvoja mesta

Za Vaše odpovede ďakujeme!

 

Válaszaikat köszönjük!

 


 

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

vyhodnotenie_dotaznikov.pdf(314.2 kB)Vyhodnotenie dotaznkíkov
kerdoivek_kiertekelese.pdf(312.6 kB)Kérdőívek kiértékelése

Tvorba PHSR 2015-2022

Pracovná skupina - VSTUP

Mesto Štúrovo pripravuje nový Program rozvoja do roku 2022.

   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR), spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR má charakter strategického strednodobého rozvojového dokumentu.

   Platný PHSR je do roku 2015. Bol spracovaný v zmysle zákona č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Bol schválený uznesením č. 356/2008 Mestského zastupiteľstva zo dňa 27.05.2008.

   Mesto Štúrovo v súlade zo zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja spracuje do 31.12.2015 nový PHSR.

   Spracovanie dokumentu bude rešpektovať princíp partnerstva a bude vykonané participatívnym spôsobom so zapojením samosprávy, zamestnancov mestského úradu, externých odborníkov a širokej verejnosti.

   Vyjadrite svoj názor, zúčastnite sa procesu programovania a pomôžte naprogramovať rozvoj nášho mesta tak, aby sme do roku 2022 správne smerovali svoje ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našom meste. Prvým krokom bude vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu vašich názorov a potrieb v letných mesiacoch 2015.

 

Párkányban új fejlesztési program készül 2022 jövőképpel

  

    A Gazdasági és Szociális Fejlesztési Program a területrendezési tervvel alap és kulcsfontosságú dokumentumok a városok és falvak irányításában. Ezek a dokumentumok a település helyzetéből, a lakosok, vállalkozók és érdekcsoportok konkrét igényeiből indulnak ki és jövőképet és az ehhez szükséges lépeseket fogalmazzák meg.

   Jelenleg érvényben lévő Gazdasági és Szociális Fejlesztési Programunk érvényessége 2015-ben lejár.

   Fontos, hogy Ön is részt vegyen véleményével városunk jövőképének megalkotásában. Az első lépés egy kérdőív kitöltése lesz a nyári hónapokban, ahol begyűjtjük az Önök véleményét és igényeit.


 

Dotazník/Kérdőív PHSR

DOTAZNIK_SK.pdf(72.2 kB)SK Dotazník
DOTAZNIK_HU.pdf(69.7 kB)HU Kérdőív
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka