Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Roky


 

Aktuálny rok 2019

ZRUŠENÉ - VZN č. 9/2001 - o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Štúrovo (zrušené, nahradené VZN č. 15/2008)

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO ŠTÚROVO

 

 
 
Všeobecné záväzné nariadenie
 
číslo  9/2001
 
o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve
Mesta Štúrovo
 
 
§ 1
1.      Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje hospodárenie s bytovým fondom Mesta Štúrovo, spôsob predaja a prenajímania voľných mestských bytov  a kompetencie subjektov .
2.      Mesto Štúrovo – výlučný vlastník mestských bytov – ich zverilo do správy ako obchodný majetok Bytovému podniku, m.p. Štúrovo (ďalej len spravovateľ). Spravovateľa zastupuje pre účely tohoto VZN výkonný riaditeľ Bytového podniku, m.p.
 
§ 2
1.      Mesto pri uvoľnení mestských bytov v prvom rade pristupuje k predaju bytov formou dražby.
2.      Spravovateľ oznámi verejnou vyhláškou v mieste spôsobom obvyklým, že je na predaj mestský byt s konkrétnym určením miesta, veľkosti bytu, kategórie, ceny, príslušenstva, pozemku a dátumu, kedy je možné uvedený byt pozrieť a stanoví termín a miesto doručenia prihlášok.
§ 3
Vyvolávacie ceny bytov určí spravovateľ v súčinnosti s odborným oddelením  MsÚ  podľa trhovej ceny bytu I. kategórie platnej v tom-ktorom období, prepočítanej na 1 m2 podlahovej plochy.  Vyvolávacou cenou bytu II. kategórie je cena 80% z ceny bytu I. kategórie,  vyvolávacou cenou III. kategórie je cena 60% z ceny bytu I. kategórie a u IV. kategórie je vyvolávacia cena 45% z ceny bytu I. kategórie.
Ďalšia zľava sa poskytne za lokalitu, kde sa byt nachádza nasledovne:
 
Sídlisko Terasy 1,2, SNP
Zahustenie                                 Komenského        Orechová            Žel. rad 3
___________________________________________________________________________
                      0%                           6%                       7%                  18%
 
§ 4
Právo kúpy bytu medzi záujemcami v jednotlivých kategóriách sa získava dražbou, kde vydražená cena je zároveň kúpnou cenou bytu. Podrobnosti dražby upravujú §5 až §11 .
 
§ 5
1.      Právo kúpy voľných mestských bytov sa draží na neverejnej dražbe, ktorej sa môžu zúčastniť len dražitelia, licitátor (ved. dražby), primátor, výkonný riaditeľ, hlavný kontrolór mesta, zapisovateľ a päť poslancov mestského zastupiteľstva. Dražba sa uskutočňuje v budove mestského úradu. Dražbu vedie  primátor mesta, alebo výkonný riaditeľ, resp. nimi poverený pracovník mestského úradu, alebo bytového podniku.
2.      Ak je len jeden záujemca dražby, dražba sa nekoná, ale záujemca je vyzvaný, aby vyvolávaciu cenu zložil v stanovenej lehote. Zložením ceny v stanovenej lehote mu vzniká právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 
§ 6
Záujemcovia o dražbu – dražitelia, ktorí svoj záujem v stanovenej lehote písomne oznámili na mestský úrad, musia byť o dni a hodine dražby vyrozumení najmenej 5 dní pred konaním dražby.
§ 7
Dražby sa môžu zúčastniť tí prihlásení dražitelia, ktorí sa pred zahájením dražby preukážu zložením vyvolávacej ceny draženého bytu na účet Bytového podniku, m.p. č.ú. 21832-172/0200 v pobočke VÚB Štúrovo. Bez preukázania tohoto dokladu nebude dražiteľ k dražbe pripustený.
§ 8
1.      Záujemca sa pri vstupe do dražobnej miestnosti zapíše do zápisného hárku a svojím podpisom potvrdí súhlas s dražobným poriadkom. V zápisnom hárku budú uvedené tieto údaje:
a)      úplné meno a priezvisko fyzickej osoby, meno a priezvisko osoby splnomocnenej   
          zastupovať fyzickú osobu na dražbe,
b)      číslo občianskeho preukazu,
c)      číslo a dátum bankového dokladu o zložení vyvolávacej ceny
 
 
2. Záujemcom, ktorí sa preukázali požadovanými  dokladmi a zapísali sa do zápisného hárku,    
   pridelí organizátor  dražobné číslo.
 
§ 9
P r i e b e h      d r a ž b y:
1.      Zaplatením vyvolávacej ceny dražitelia oznamujú, že rešpektujú vyvolávaciu cenu. Licitátor oznámi vyvolávaciu cenu a vyzve dražiteľov na ohlásenie ich ponúk. Ak sa v prípade viacerých dražiteľov nezvýši vyvolávacia cena, dražba sa ukončí, nikto z dražiteľov nezískava právo na kúpu bytu.
2.      Dražiteľ svoju ponuku oznamuje zdvihnutím terčíka s dražobným číslom a slovne sumou, ktorú ponúka. Ak viacerí dražitelia  ohlásia rovnakú ponuku , určí licitátor toho, ktorý sa prihlásil prvý. V prospech tohoto dražiteľa opakuje licitátor ponuku  3-krát spolu s dodatkom „prvý raz“, „druhý raz“, „tretí raz“. Minimálne zvýšenie ceny musí byť 2.000,-Sk  a nie je možné vyrovnanie predchádzajúcej ponuky. Čas na zvýšenie je 30 sekúnd. V prípade, že uplynutím 30 sekúnd cena nebola zvýšená, je dražba ukončená. Víťazom sa stáva dražiteľ, ktorý ponúkol najvyššiu cenu, respektíve pri rovnakej ponuke dražiteľ, ktorý bol určený licitátorom ako prvý. 
3.      O výsledku dražby urobí organizátor zápisnicu, v ktorej sa uvedie deň a miesto dražby, vydražený  majetok, meno, priezvisko a trvalé bydlisko vydražiteľa, vydražená cena a výška vyvolávacej ceny zloženej dražiteľom. Jednu kópiu zápisnice, na ktorej sú originály podpisov, organizátor archivuje. Podpísanú zápisnicu obdrží taktiež aj vydražiteľ.
 
§ 10
1.      Dražiteľom, ktorí v dražbe neboli úspešní, bytový podnik ich vklad vráti podľa možnosti ešte v deň konania dražby, najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní dražby.
2.      Víťaz dražby je povinný zložiť rozdiel medzi základným vkladom a vydraženou sumou najneskôr do 10 dní od konania dražby. Právo na uzavretie kúpnej zmluvy vzniká až po zložení uvedeného rozdielu v stanovenej lehote.
3.      Pokiaľ vydražiteľ v stanovenej lehote do 10 dní rozdiel medzi vyvolávacou a vydraženou cenou nezaplatí, výsledky dražby sa anulujú a dražiteľovi bytový podnik vráti len 70%   vyvolávacej ceny, ktorú zložil pred zahájením dražby a byt sa zaraďuje  opätovne do dražby.
 
§ 11
Organizátor (spravovateľ) je povinný po splnení podmienok uvedených v § 10 do 5 dní  odovzdať byt a do 20 dní od schválenia MZ uzatvoriť s úspešným držiteľom kúpno-predajnú zmluvu.
 
§ 12
V prípadoch, keď to vyžadujú záujmy mesta (odborný lekár, športovec reprezentujúci mesto
 a iné) alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa (živelné pohromy, zdemolovaný byt – žiadateľ sa zaviaže previesť opravy na vlastné náklady), uvoľnený mestský byt – na návrh komisie sociálnej, zdravotníckej a bývania – a po schválení primátorom mesta ako  nájomný byt, spravovateľ  uzavrie nájomnú zmluvu so žiadateľom o tento byt.
 
§ 13
 
1.      Mesto ako vlastník mestských bytov v rodinných domoch na ulici Sobieskeho č. 55, 73,92, Hlavná 59 a Dunajská č. 1,7 a 11 Štúrovo (v celkovom počte 13), si tieto ponecháva ako nájomné byty, ktoré po uvoľnení prideľuje naďalej ako nájomné byty.
2.      Na nájomné byty mesto vedie evidenciu podaných žiadostí, z ktorých podľa potreby, na návrh komisie sociálnej, zdravotníckej a bývania Mestské zastupiteľstvo schváli poradovník.
3.      Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)      má trvalé bydlisko na území mesta
b)      nemá vlastný byt, rodinný dom, družstevný byt a nie je stavebníkom  rodinného domu
c)      nemôže si bytovú situáciu riešiť iným spôsobom
     Tieto podmienky pri podaní žiadosti  preskúma komisia sociálna, zdravotnícka a bývania  
     a navrhne žiadosti vyhovieť, alebo ju zamietnuť.
4.      Povinnosťou žiadateľa je aktualizovať svoju žiadosť na predpísanom tlačive „Aktualizácia
      žiadosti o prenájom bytu“ každým rokom, resp. podľa potreby, a to vždy do 15. marca
     príslušného roka.  Výzva „Upozornenie na povinnosť aktualizovania žiadosti o prenájom  
    bytu“ sa zašle každému žiadateľovi o prenájom bytu osobitne do 30 dní pred 15. marcom  
    príslušného roka.
 
 
V prípade, ak si žiadateľ o prenájom bytu svoju povinnosť týkajúcu sa  aktualizácie svojej žiadosti do stanoveného termínu nesplní, bude vyradený z evidencie žiadateľov o prenájom mestského bytu.  
§ 14
V prípade uvoľnenia nájomného bytu (viď § 13), určeného na ďalší prenájom,  komisia sociálna, zdravotnícka a bývania určí z poradovníka  nájomníka a doporučí primátorovi mesta udeliť súhlas na pridelenie bytu .
Po udelení súhlasu, spravovateľ bytového fondu uzatvorí nájomnú zmluvu a fyzicky odovzdá
pridelený byt nájomníkovi.
§ 15
1.      Mesto je vlastníkom ubytovní na ul. Dunajská č. 9 a Žel. rad č.. 3, Štúrovo. Ubytovne zriadené mestom sú zariadenia (bez vybavenia príslušenstvom), v ktorých sa poskytuje prístrešie v núdzových prípadoch občanom mesta.
2.      Umiestnenie do týchto zariadení sa realizuje na základe doporučenia komisie sociálnej, zdravotníckej a bývania. V prípade voľnej kapacity po súhlase primátora mesta, spravovateľ uzatvorí nájomnú zmluvu na poskytnutie ubytovania.
3.      V prípade, že v ubytovniach nie je voľná kapacita, došlé žiadosti o ubytovanie oddelenie sociálne, bytové, kultúry a zdravotníctva listom zamietne.
 
§ 16
Z m l u v a     o    n á j m e    b y t u
1.      Zmluva o nájme bytu sa uzatvára zásadne písomne a zásadne na dobu určitú najviac na 12 mesiacov.
2.      O ukončení nájmu sa vyhotovuje odovzdávací protokol.
 
§ 17
Zmluvu o podnájme bytu alebo časti bytu môže uzavrieť nájomca len so súhlasom prenajímateľa, inak je zmluva neplatná.
 
§ 18
1.      Výmena nájomného bytu za iný byt (napr. družstevný, podnikový, služobný, alebo rodinný dom) je prípustná v zmysle  tohoto VZN, po schválení primátorom Mesta Štúrovo
      v  prípadoch hodných zreteľa. Primátor si k takejto výmene vyžiada stanovisko
     spravovateľa, doložené dokladmi oprávňujúcimi na uskutočnenie takejto výmeny (zmluva
     o nájme bytu, alebo list vlastníctva k bytu, príp. k rodinnému domu, ktorý má byť    
     predmetom výmeny, súhlas vlastníkov u iných bytov).
2.      Výmeny nájomných bytov sa uskutočňujú na základe vzájomnej dohody nájomníkov bytov a predchádzajúceho písomného súhlasu spravovateľa a schválenia primátorom mesta.
3.      Pri výmenách bytov podľa § 15, odst. 1 tohoto VZN spravovateľ nie je povinný žiadnemu z vymieňajúcich  nájomníkov zabezpečiť výmenu konštrukčných prvkov bytu, ak je inak vhodný na riadne užívanie.
4.      Spravovateľ môže odoprieť súhlas k výmene bytu z nasledujúcich dôvodov:
a)      ak sa k bytu viaže pohľadávka správcu z dôvodu predchádzajúceho neplatenia nájomného a služieb spojených s bývaním
b)      ak správca na základe zistenia určí, že byt je nespôsobilý riadneho užívania z dôvodov zlého technického stavu, ktorý bol spôsobený nešetrným užívaním nájomníka a zanedbávaním bežnej údržby.
 
 
§ 19
1.      Mesto Štúrovo – mestský úrad, oddelenie sociálne, bytové, kultúry a zdravotníctva  vedie samostatný zoznam žiadateľov do domu opatrovateľskej služby v Štúrove, ktorí poberajú dôchodok, majú trvalý pobyt na území Mesta Štúrovo a nevlastnia žiadny byt, ani rodinný dom .
2.      Malometrážne byty v Dome opatrovateľskej služby sú byty určené pre mobilných starých občanov, ktorých zdravotný stav odôvodňuje poskytovanie opatrovateľskej služby vzhľadom na vek dôchodcu.
3.      Na základe pripravených spracovaných podkladov, komisia sociálna, zdravotnícka a bývania pri MZ v Štúrove odporúča primátorovi mesta vyhovieť žiadateľovi, alebo  žiadosť zamietnuť.  
4.      Primátor mesta udeľuje  s ú h l a s  k umiestneniu žiadateľov v DOS
5.      V prípade nedodržania domového poriadku v DOS zo strany obyvateľa primátor mesta zruší súhlas k umiestneniu žiadateľa  bez práva na náhradné ubytovanie
      (zákon č. 261/2001 Z.z.)
6.      Bytový podnik,m.p. je o súhlase resp. o zrušení súhlasu  primátora informovaný písomne a je jeho vykonávateľom.
§ 20
1.      Neoprávneným obsadením bytu je obsadenie bytu
-   bez uzatvorenej nájomnej zmluvy medzi vlastníkom, resp spravovateľom 
     a nájomníkom
-         bez vydania súhlasu vlastníka, resp. spravovateľa na uzatvorenie  zmluvy o podnájme
-         bez súhlasu s výmenou bytov a potvrdenia o prechode
2.      Neoprávnené obsadenie  bytu sa kvalifikuje v zmysle § 26 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších platných právnych predpisov ako priestupok na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi.
3.      Ďalej sa bude postupovať v zmysle zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov.
 
§ 21
     Ku dňu účinnosti tohoto VZN sa ruší platnosť VZN č. 2/95 – zásady  prideľovania mestských bytov v meste Štúrovo a VZN č. 3/1995 – zásady predaja voľných mestských bytov včetne novelizácie.
 
§ 22
     Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MZ v Štúrove, dňa 13.11.2001 uznesením
č. XV/13112001/VIII.-Zas.  a nadobúda účinnosť uplynutím 15-dňovej lehoty od jeho zverejnenia.
 
 
                                                                   Mgr. Ján  O r a v e c
                                                                                              primátor mesta
 
Vyvesené: 14.11.2001
Zvesené: 29.11.2001

Poznámka: 9

 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka