Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zabezpečovanie sociálnej pomoci

Vybavuje

Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva
Mestský úrad, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo


Vedúca oddelenia:                          Mgr. Michaela Pajchortová  
                                                           prízemie, č. dverí 11
                                                           michaela.pajchortova@sturovo.sk
                                                           tel. 036/2851-341

Referentka pre sociálnu:                         Mária Dobrocsányi
starostlivosť a bytovú agendu                  prízemie, č. dverí 13
                                                              maria.dobrocsanyi@sturovo.sk
                                                               tel. 036/2851-342

Odborná sociálna pracovníčka                 Andrea Bieliková
Opatrovateľskú služba                              prízemie, č. dverí 14
                                                            andrea.bielikova@sturovo.sk
                                                            tel. 036/2851-351

Sociálne služby 

Sociálne služby poskytované na území mesta Štúrovo:

 1. sociálna služba krízovej intervencie: nocľaháreň
 2. sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: opatrovateľská služba
 3. podporná služba: jedáleň

Postup pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby

Odkázanosť na sociálnu službu
Mesto Štúrovo je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v prípade nasledovných sociálnych služieb:

 • zariadenie pre seniorov
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • denný stacionár
 • opatrovateľská služba

Bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytuje mesto Štúrovo nasledovné sociálne služby:

 • nocľaháreň
 • jedáleň

Posudková činnosť - Krok č. 1

 1. Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Štúrovo, na mestskom úrade obdržíte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.
 2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje (uvediete osobu, ktorá sociálnu službu potrebuje).
 3. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu).
 4. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
 5. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Mestský úrad v Štúrove.
 6. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
 7. Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania ,,Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby".
 8. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“.

Krok č. 2

„Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený ( na každú sociálnu službu je potrebné podať novú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).

Do žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné doložiť: 
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
- doklad o majetkových pomeroch (t. j. tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

Opatrovateľská služba 

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta Štúrovo fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta, ktorá:

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálny službách (posudková činnosť)
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

Poskytovateľ poskytuje opatrovateľskú službu na základe Zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby prednostne v byte občana počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh služby.

V rámci opatrovateľskej služby sa zabezpečujú:

 • sebaobslužné úkony (pomoc pri osobnej hygiene, stravovanie a dodržovanie pitného režimu, sprievod na toaletu, obliekanie a vyzliekaní, sprievod pri chôdzi, pomoc pri presune na lôžko, dodržiavanie liečebného režimu,....),
 • úkony starostlivosti o svoju domácnosť (umytie riadu, pomoc pri bežnom upratovaní, príprave a varení stravy, pri nákupoch, praní, či žehlení,...),
 • základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavovanie úradných záležitostí, sprievod do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach,…),
 • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít.

Rozsah úkonov na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu určuje mesto v hodinách.

Úhrada za poskytovanie sociálne služby

V zmysle VZN č. 6/2016 mesto Štúrovo v rámci opatrovateľskej služby určuje úhrady za poskytované úkony nasledovne:

 

Pracovné dni
v čase
7.30 - 15.30

Pracovné dni
v čase
15.31 - 22.00
Dni pracovného pokoja
(soboty, nedele, sviatky)
Sebaobslužné úkony 0,50 € 0,50 € 0,50 €
Úkony starostlivosti o domácnosť 0,50 € 1,00 € 1,50 €
Základné sociálne aktivity a dohľad 2,00 € 3,00 € 4,00 €

Zariadenie sociálnych služieb 

Postup pri vybavení sociálnej služby – umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb sa vybavuje obdobne ako predchádzajúce služby, na tlačive Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby NSK spolu s prílohami. Pre umiestnenie klienta v zariadení sociálnych služieb je potrebný  stupeň odkázanosti V. až VI.
Vybavuje: Zariadenia sociálnych služieb (v registri). Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby je potrebné zaslať maximálne do troch zariadení priamo na ich adresu, ktorú nájdete v uvedenom registri.

Register poskytovateľov sociálnych služieb v rámci pôsobnosti NSK 

Legislatíva

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
 • VZN č. 6/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby

 


 

Tlačivá

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.doc (125.5 kB) (125.5 kB)

Lekársky nález
 lekársky nález.rtf (14.8 kB) (14.8 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.rtf (596.1 kB) (596.1 kB)

 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka