Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Záverečný účet mesta

Schválený Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2015

Úvodné slovo primátora mesta k záverečnému účtu za rok 2015


 

Schválený Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2015

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2015


 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2015

Mestské kultúrne stredisko

 MsKs - príjmy.pdf (135.1 kB) MsKs - príjmy.pdf (135.1 kB)

 

 

Mestská knižnica


 

 

Kino Danubius Štúrovo

 Kino - príjmy.pdf (126.7 kB) Kino - príjmy.pdf (126.7 kB)

 

 

Mestská športová organizácia


 

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORIGINÁLNE KOMPETENCIE ZA ROK 2015

Základná škola Adyho

 ZŠ - príjmy.pdf (124.3 kB) ZŠ - príjmy.pdf (124.3 kB)

 
 ZŠ - výdavky.pdf (318.6 kB) ZŠ - výdavky.pdf (318.6 kB)

 

Školský klub detí pri ZŠ

 ŠKD - príjmy.pdf (116.3 kB) ŠKD - príjmy.pdf (116.3 kB)

 

 

Základná škola Endre Adyho s vmj


 

 

 

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

 ZUŠ - príjmy.pdf (119.3 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (119.3 kB)

 

 

Centrum voľného času


 

 

Materská škola Bartókova


 

 

Školská jedáleň

 ŠJ - príjmy.pdf (123.3 kB) ŠJ - príjmy.pdf (123.3 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (297.8 kB) ŠJ - výdavky.pdf (297.8 kB)

 

NÁVRH - PRÍLOHY


 
 príloha č. 3.pdf (569.7 kB) príloha č. 3.pdf (569.7 kB)

 
 príloha č. 4.pdf (323.8 kB) príloha č. 4.pdf (323.8 kB)

 
 príloha č. 5.pdf (276.8 kB) príloha č. 5.pdf (276.8 kB)

 
 príloha č. 6.pdf (130.3 kB) príloha č. 6.pdf (130.3 kB)

 
 príloha č. 7.pdf (750.7 kB) príloha č. 7.pdf (750.7 kB)

 

 

 

 

 

 

 
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania

                     Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 35 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov R o z h o d o l  takto:                   v y h o v u j e sa žiadosti REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno v zastúpení Ing.Vladimír Štvrtecký, Zelená

  19.3.2019 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka