Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Záverečný účet mesta

NÁVRH - Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2013

Návrh - Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2013

 

Schválený záverečný účet mesta + výročná správa mesta na rok 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA ZA ROK 2013

Výročná správa mesta za rok 2013

 

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2013

Vyhodnotenie plnenia programov mesta na rok 2013

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2013

Mestské kultúrne stredisko

MsKs - príjmy
 MsKs - príjmy.pdf (122.6 kB) MsKs - príjmy.pdf (122.6 kB)

 
MsKs - výdavky

 

Mestská knižnica

Mestská knižnica - príjmy

 
Mestská knižnica - výdavky

 

Kino Danubius

Kino Danubius - príjmy
 Kino - príjmy.pdf (117.1 kB) Kino - príjmy.pdf (117.1 kB)

 
Kino Danubius - výdavky

 

Mestská športová organizácia

Mestská športová organizácia - príjmy
 MŠO - príjmy.pdf (207.2 kB) MŠO - príjmy.pdf (207.2 kB)

 
Mestská športová organizácia - výdavky

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2013

Základná škola Adyho

Základná škola Adyho

 

Školský klub detí pri ZŠ

Školský klub detí

 

Základná škola Endre Adyho s VJM

Základná škola E. Adyho s vjm

 
Školský klub detí s vjm

 
ŠJ s vjm príjmy + výdavky

 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola - príjmy
 ZUŠ - príjmy.pdf (109.7 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (109.7 kB)

 
Základná umelecká škola - výdavky

 

Centrum voľného času

Centrum voľného času - príjmy
 CVČ - príjmy.pdf (122.8 kB) CVČ - príjmy.pdf (122.8 kB)

 
Centrum voľného času - výdavky

 

Školská jedáleň

Školská jedáleň - príjmy
 ŠJ - príjmy.pdf (111.8 kB) ŠJ - príjmy.pdf (111.8 kB)

 
Školská jedáleň - výdavky
 ŠJ - výdavky.pdf (169.4 kB) ŠJ - výdavky.pdf (169.4 kB)

 

MŠ Bartókova

Materská škola Bartókova - príjmy

 
MŠ Bartókova - výdavky

 

Prílohy

Súvaha a Výkaz ziskov a strát - rozpočtové a príspevkové organizácie
 príloha č. 2.pdf (908.2 kB) príloha č. 2.pdf (908.2 kB)

 
Správa o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za rok 2013
 príloha č. 3.pdf (496.3 kB) príloha č. 3.pdf (496.3 kB)

 
Vyhodnotenie plnenia opatrení zo stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu k záverečnému účtu mesta Štúrovo za rok 2012
 príloha č. 4.pdf (731.3 kB) príloha č. 4.pdf (731.3 kB)

 
Údaje o zamestnanosti na Mestskom úrade Štúrovo za rok 2013
 príloha č. 5.pdf (121.1 kB) príloha č. 5.pdf (121.1 kB)

 
Bilancia odpadového hospodárstva
 príloha č. 6.pdf (371.6 kB) príloha č. 6.pdf (371.6 kB)

 
Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2013 v zmysle VZN č. 8/2007 v z.n.p.

 
Dotácia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v zmysle VZN č. 3/2013 za r. 2013

 
Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95
 príloha č. 8.pdf (640.4 kB) príloha č. 8.pdf (640.4 kB)

 
Súvaha mesta

 
Výkaz ziskov a strát mesta k 31.12.2013

 
Poznámky

 
poznámky str.2
 str. 2.pdf (1.2 MB) str. 2.pdf (1.2 MB)

 
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka